Monday, November 27, 2017

ഒറ്റമൂലികൾ

ടൈഫോയ്ഡ് 

രാമ തുളസി (വെള്ളത്തുളസി) ഇല ഒരു പിടി , കുരുമുളക് ഏഴ് എന്നിവ  അരച്ചു ചെറിയ ഗുളികകൾ ആക്കി തണലിൽ ഉണങ്ങി രാവിലെയും വൈകിട്ടും കഴിക്കുക

മലമ്പനി 

കിരിയാത്ത  സമൂലം തണലിൽ ഉണങ്ങി പൊടിച്ചു ഗുളികകൾ ആക്കി  ഓരോന്ന് പതിനഞ്ചു ദിവസം കഴിക്കുക

ഡെങ്കിപ്പനി 

കപ്പളത്തിന്റെ ഇളം  ഇലയുടെ നീര് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കഴിക്കുക 

Tuesday, April 25, 2017

അങ്ങാടിമരുന്നുകൾ -Angady Marunnukal

Click to find the details of Plants

Adalodakam-Malabar nut
Adapathiyan-Adakodien
Adathappu- Yam
Aduthodappala
Akil thady-Aloe Wood
Aloe vera
Amruthu vally-Indian Tinospora 
Amukkuram-Wintercherry
Anjanakkallu-Asphaltum
Akkakaram-Pellitroy root
Apricot
Aratha- Java galangal
Arootha- Rue
Arrowroot powder 
Ashali-Pepper grass
Ashokam- Ashoka
Asphaltum -Minanal patch
Athividayam
Athippazham-Fig fruit
Aval- Pressed Rice
Avalaki (poha) 
Avanakkenna- Castor oil
Ayamodakam-Bishop's Weed
Badam parippu-Almond
Chadakuppa-Indian Dill
Chadavary Kizhangu- Asparagus
Chandana Thadi-Sandal wood
Chandana thailam- Sandal oil
Cheevakka
Chennamukki-India Senna
Chenninayakam- Dried aloe vera pulp
Cheroola- Mountain knot grass
Cheruchan-Flax seed 
Chettikoduveli-Rosy-Flowered Leadwort
Chittamruthu- Heartleaf moon plant
Chorukka-Vinegar
Chulli- Marsh barbel
Chukku-Dried ginger
Chuk-Dry ginger
Chunnambu- Calcium carbonate
Devadaram- Himalayan Cedar
Edampiry valampiry-Screw pine
Edanatholi-Indian bark
Eenthapazham-Dates
Ekanayakam
Elakka- Cardamom
Elathari- Caramom seeds
Elavarnga- Indian bark
Ellenna -Sesame oil
Elli ary-Bamboo rice
Ellu - Sesame
Encha- Soap bark
Enchipul thailam- Lemon grass oil
Eratti mathuram- Licoroce
Erikku- Indian madder plant
Gandakam- Sulphur
Gooseberry
Grampoo Thailam
Gramboo-Clove
Henna-Lowsonia
Honey 
Induppu-Pottasium cloride
Jadamanji- Nardin
Jathi pathri-Nutmeg peril
Jathikka- Nut meg
Jeerakam- Cumin seed
Jiva seed
Kaayam- asafoetida
Kacholam- Sand ginger
Kadalaenna- Sweet oil
Kadalippazham-Kadali
Kadala-Bengal gram
Kadalavanakku-Purging nut
Kadalippazam- Plantain
Kadukenna- Mustard oil
Kadukka-Yellow Myrobalan
Kalabham-Grinded Sandal
Kalayam tholy
Kalkandam- Rock Candy
Kalluppu- Rock salt
Kalluvazhayari-Wild banana
Kanakakanthi
Kanmadam-Viscous Rock
Kappalndy-Cashew nuts
Karikol patta
Karimjeerakam- Black cumin
Karimuthuk-Giant potato
Karingaly- Black catechu
Karkokilary-Psoralea seed
Karuppetty- Palm sugar
Karuthamunthiry-Black grapes
Karuthamuthira- Black horse gram
Karuvappatta-Cinnamon
Kashuvandy-Cashew nut
Kasiya
Kasthoori- Musk
Kasthoory manjal- Wild turmeric
Kasthuri - Musk
Kattarvazha-Aloe
Kattujeerakam- Wilde cuimmin
Kazhanjikkuru- Grey nicker
Kiriyathpoo-Chiratta flower
Koduveli–leadwort
Kolarakku- Shellac
Koova- Arrow root
Koovala veru- Bilwa root
Koovappodi–Arrowroot powder
Kopra- Dried coconut
Kothampalary
Kottam- Coatus
Kozhinjil- Fish poison
Kudampuly- Pot tamerind
Kumkumam- Safforn
Kutakappla-Easter tree
Kunthirikkam-Indian frakensise
Kurumthottyveru- Indian countrymallow
Kurumulak-Black pepper
Mailanchi- Java galangal
Malar-Fried rice
Malayinchi- Henna
Mally-Coriander
Manjal powder 
Maramanjal-Tree turmeric
Marottienna-Wild Almond
Meera-Commifera mukul
Muthanga-Nutgrass
Muthira- Horse gram
Nachukuru-Purging nut
Naikuranappody- Cow itch 
Nallenna- Seasame oil
Nalpamaram
Naruneendi
Naruneendy kizhangu
Navadhanya powder
Navasaaram- Ammonium chloride
Nellikka-Indian gooseberry
Nerinjil-Goat head
Neyyu-Ghee
Njarayari-Selinum
Njavara/Navara Nellu
Njavara rice
Njerinjil–Goat head
Odal enna- Monkey's bridge seed oil
Oruveran-Hill glory bower
Pacha Karpooram- Camphor
Padikkaram
Palkkayam-Milky Asafoitida
Palmuthuk-Giant potato
Panam chakkara
Panam kalkandam
Panineeru-Rose water
Pathimugham
Pathraksham-Wild bead
Pistha 
Pokkali rice
Poothiyunarthy
Poovam veru-Cylon Oak 
Pulthailam-Lemon grass oil
Ragy-Fox millet
Raktha chandanam- red sandal
Ramacham-Cuscus
Rudraksham-Utrasum-Bead 
Shangu-Perl oystrich
Sharkkara-Gaggery
Small honey
Soda Karam- Sodium bicarbonate
Sooryakanthi enna- Sunflower oil
Sumadura powder
Tappioca powder 
Thakkolam
Thalipowder
Thamara kizhangu-Lotus rhizome
Thannika- Chebula
Thavidu-Rice barn oill
Thazhuthama veeru-Spreading Hogweed
Theen-Honey
Thellikkara
Thenginchakkara-palm sugar
Thina
Thottavady-Mimosa (Touch me not)
Thurishu- Cuso4
Tippaly-Long pepper
 Triphala podi
Tutmeric
Ulli- Onion
Uluva-Fenugreek
Ummam – Thorn apple
Unakka manjal-Turmeric
Unakka mavila-Dry mango leaf
Unakka munthiry-Dry grapes
Unakka nellikka
Unakkalari powder
Ungin patta-Indian beech tree bark
Uzhunnu – Black gram
Valanpuly-tamerind
Valmulaku- Long pepper
Vayambu-Sweet flag
Velichenna – Cconut oil
Veluthully-Garlic
Venga kathal- Indian Keeno heart wood
Veppenna-Neem oil
Verukumpuzhu-Civet
Vinagiry-Vinegar
Vizhalary–False black pepper
Wheat
White rice

Tags: List of Important Ayurveda Angady Medicines, Angady Marunnukal, Ayurveda raw herbs.

Saturday, December 31, 2016

Amla-Indian gooseberry
Name of Indian gooseberry in different languages:

Hindi: Amla
English: Emblic myrobalan, myrobalan, Amla
Sanskrit: Amalika, Amla, AmlakiMalayalam: Nelli നെല്ലി

Plant description:

Indian gooseberry(Phyllanthus Emblica ) is a deciduous tropical tree, monoecious, grows to the height up to 18 meters tall, leaves are small, green, oppositely arranged, flowers are greenish-yellow flowering is March to May, fruits are fleshy, pale green, globose and single-seeded, a drupe, globose, 1 to 1.3 cm in diameter.Useful plant parts: Seed, fruit, leaves, bark, the root and flowers.It is an effective natural remedy for curing many diseases. It can cure Rheumatoid arthritis, inflammation, some types of cancer, age-related renal disease, eyes disorder, diabetes, indigestion, heartburn, balance Vata, pita, and Kapha. It is one of Triphala group.
Chemical content: Ascorbic acid, flavonoids, kaempferol, ellegic acid.

Click to learn more

Friday, December 2, 2016

Indian garcinia- കുടംപുളി

Scientific name-Garcinia gummi-gutta 

English: Brindleberry, Malabar tamarind, pot tamarind
Hindi: Bilathy Amly बिलाति अंलि
Malayalam: Kudampuly

Plant description:

Indian garcinia or Pot tamarind tropical tree grows up to 12 m tall. Leaves are simple, opposite, petiole 5 to 1.6 cm long, elliptic, tapered to apex, trunk and bark are reddish brown color and with yellowish sticky latex, flowers are borne in axillary as clusters, calyx cream and petals pink. Fruits or berries resembled with pumpkin and pale green to yellow when ripe, globose, 6 to 8 grooved, 5 cm in diameter and many seeded. Dried fruits except seeds are the useful part.

Learn More: http://www.medicinalplantsindia.com/indian-garcinia.html


Monday, September 12, 2016

Indian snake root - സർപ്പഗന്ധി

Indian snake root

Scientific name - Rauwolfia serpentina
Sanskrit: Saptaparna, Malayalam: Sarpagangdhi സർപ്പഗന്ധി, Amalpori,Tamil: Charpaganda-சர்பகந்தா.
It is a shrub, commonly grow as wild, In evergreen forest and and desidious forests in Indian, it is small, glaborous and deep.....

Learn more:- http://www.medicinalplantsindia.com/indian-snakeroot.html


Wednesday, August 24, 2016

Medicinal plants of Kerala

Abuta-Cissampelos pareira

Malayalam: Malathangi-മലതാങ്ങി, Vattavally-വട്ടവള്ളി
English: Velvet-leaf, Abuta
Sanskrit: Ambasthaki,  Ekashthila,  Tiktapushpa, Atisaranashani, Ambashtaki, Shreyasi.
Hindi: Leghu patha

Plant description

It  is an annual climber vine, spreading over trees, fences, etc., commonly found in tropical forest areas, plane lands, Western Ghats area, etc., the leaves are dark green, hairy, ovate or heart-shaped, about 4 to 10 cm in diameter. Flowers are small, dioecious (both female and male in a plant), light green in color, found in clusters  in the  leaf axis. The fruits are berries, many, small and round, born in clusters, green in color turns to red when ripe.

Medicinal uses: 

To treat rheumatic disorders, coughing and cold, to increase breast milk, urinary disorders, to treat cobra bite, anti-malarial. It is an important herb in feminine diseases like uterine hemorrhages, miscarriage, urogenital disorders  etc.
Learn more:
http://www.medicinalplantsindia.com/abuta.htmlAdamant creeperAdamant creeper- ചങ്ങലംപരണ്ട


The scientific name: Cissus Quadrangualaris Linn. / Vitis quadrangularis

English: Bonesetter, Devil's Backbone, Veldt Grape.
Hindi: Hadjod, Hadjor, Asthisrumgala
Malayalam: Changalamparanda
Sanskrit: Vajravalli, Asthisrinkhala, Kulisa, Asthisamharaka.

Plant description:


It is an edible, stemmed plant, similar to cactus type herb grows up to 2 m in length with the help of tendrils,  and square shaped branches with interns nodes, up to 10 cm long. Leaves are arranged alternately, heart-shaped, reniform, margin entire, and sometimes toothed, three-lobed and 5 cm. long, which appear at the nodes. Flowers are small and white or yellowish or greenish yellow, fruits or berries are globular and turn red when ripe.


Learn More: http://www.medicinalplantsindia.com/adamant-creeper.html

Tuesday, January 19, 2016

Useful Medicinal Plants


Adamant creeper-Cissus Quadrangualaris Linn.
                         

Medicinal Uses:

Adamant creeper or Bonesetter plant is mainly used in the treatment of bone-related problems in Ayurveda, such as heal broken bones, injured ligaments, and tendons, and used in the treatments of hemorrhoid, and to treat vitiated Vata and  Kapha disorders.

Plant description:

Bonesetter is an edible stemmed plant, cactus type herb grows up to 2 m in length with the help of tendrils,  and square shaped branches with interns nodes, up to 10 cm long. Leaves are arranged alternately, heart-shaped, reniform, margin entire, and sometimes toothed, tri-lobed and 5 cm. long, which appear at the nodes. Flowers are small and white or yellowish or greenish yellow, fruits or berries are globular and turn red when ripe.

Name of Adamant creeper in different languages:-

English: Bonesetter, Devil’s Backbone, Asthisamharaka.
Hindi: Hadjod, Hadjor, Asthisrumgala
Malayalam: Changalamparanda-ചങ്ങലംപരണ്ട
Sanskrit: Vajravalli, Asthisrinkhala, KulisaArrowleaf sida: Sida rhombifolia.Medicinal uses:
Arrowleaf Sida is an important herbal plant in Ayurveda, it is used as an ingredient of in many of Ayurvedic medicines for the rheumatic complaints. The root of this plant is the useful part is used to  treat Vata, pitta, pain, asthma, bronchitis and urinary problem.
Plant description:
Arrowleaf sida is a small, long-lived shrub or woody herb, with erect stems usually growing up to 120 centimeters tall, usually found in roadsides and rocky areas as a weed. Its stems are slender, rather woody, with a tough stringy bark. The leaves are often diamond-shaped with toothed margins, long up to 1.5 inches, and arranged oppositely. Flowers are five petals, which are approximate 4 to 7 mm long, creamy or orange-yellow in color. It is small fruit separate into 8-12 one-seeded segments when mature.

Name in different languages:-

English: Broom bush, Rhombus-leaved sida
Sanscrit: Hastibala, Mahasamanga, Vadhyala, Athibala
Hindi: Barela
Malayalam: Anakurunthotty-ആനക്കുറുന്തോട്ടി

Readmore: http://www.medicinalplantsindia.com/arrowleaf-sida.html